Các danh hiệu được trao cho Gà36

  1. 1
    Được trao: 14/1/16

    Điểm đầu tiên

    Chúc mừng bạn vì đã có điểm đầu tiên sau khi đăng bài đầu tiên